Rządowy Fundusz Polski ŁadDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2024-02-05 09:56:15

 Lad.png

Gmina Pacanów  otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, które zostanie przeznaczone na realizacje zadania pn: „Wykonanie prac konserwacyjnych i remontowych zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Idziego opata w Zborówku wzniesionego w 1459r.  
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie remontu kanalizacji odprowadzającej wody opadowe z połaci dachowych kościoła wraz z wykonaniem robót towarzyszących w tym m.in. wykonaniem izolacji,  wymianą opaski wokół świątyni. Ponadto zakres inwestycji obejmuje wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół zabytku w tym m.in. wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych w tym  chodników oraz prac związanych z właściwym ukształtowaniem terenu po wykonanych robotach.
Realizacja inwestycji pozwoli na powstrzymanie procesu zawilgocenia zabytku, osuszenie ścian kościoła, zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku oraz zahamowanie procesów jego destrukcji.
Rządowy Program Odbudowy Zabytków to inicjatywa, która ma na celu wsparcie działań związanych z ochroną i konserwacją zabytków kultury materialnej.
Kwota dofinansowania : 245.000,00 zł

Gmina Pacanów w ramach uzyskanej promesy z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizuje inwestycję pn: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Pacanów.”
Zakres inwestycji obejmuje przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Pacanów w tym m.in. budynków oświatowych oraz wybranych budynków użyteczności publicznej wymagających wykonania prac termomodernizacyjnych.
Zakres projektu przewiduje  m.in. wprowadzenie usprawnień dotyczących zmniejszenia strat ciepła poprzez przenikanie przez przegrody budowlane; zmniejszenia strat przez system c.o. i c.w.u.,  wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Zakres prac będzie opracowany indywidualnie dla każdego obiektu. W ramach planowanych prac termomodernizacyjnych przewiduje się wykonanie m.in. : ocieplenia ścian zewnętrznych i stropów/stropodachów,  częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji/wymiany  instalacji wewnętrznych w tym instalacji  centralnego ogrzewania, c.w.u, elektrycznej w tym oświetlenia, remont kotłowni wraz z wymianą źródeł ogrzewania na energooszczędne oraz montaż  instalacji fotowoltaicznych/paneli solarnych. Ponadto  zakres inwestycji będzie obejmował wykonanie dodatkowych  niezbędnych prac remontowych  związanych z wykonaniem planowanych prac termomodernizacyjnych w tym m.in. w zakresie wykonania robót  izolacyjnych ( przeciwwilgociowych), konserwacyjnych i adaptacyjnych ( remont pokrycia dachowego, kominów itp.)

Łączna wartość robót budowlanych wynosi:  5.892.749,87 zł
Kwota promesy udzielonej przez BGK wynosi: 4.500.000,00 zł
Wkład własny Gminy Pacanów wynosi: 1.392.749,87 zł

Wykonawca robót budowlanych:
Zakład Remontowo-Budowlany
Roman Olszowy
ul. Szkolna 55,
36-147 Kosowy

Termin zakończenia prac budowlanych: 17 miesięcy od dnia podpisania umowy ( tj. 13.09.2024r.)

Gmina Pacanów w ramach uzyskanej promesy z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizuje inwestycję pn.: „Modernizacja obiektów oświatowych Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy”
Zakres inwestycji obejmuje przeprowadzenie prac modernizacyjnych w tym  termomodernizacyjnych w obiektach stanowiących mienie  Gminy Pacanów zarządzanych przez Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy.
Zakres projektu przewiduje  m.in. poprawę efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie usprawnień dotyczących zmniejszenia strat ciepła poprzez przenikanie przez przegrody budowlane; zmniejszenia strat przez system c.o. i c.w.u., wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Zakres prac będzie opracowany indywidualnie dla każdego obiektu. W ramach planowanych prac modernizacyjnych przewiduje się wykonanie m.in. : ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem nowych elewacji, ocieplenie stropu/stropodachu, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji/wymiany  instalacji wewnętrznych w tym instalacji  centralnego ogrzewania, c.w.u, elektrycznej w tym oświetlenia, remont kotłowni wraz z wymianą źródła ogrzewania na energooszczędne oraz montaż  instalacji fotowoltaicznych/OZE. Ponadto z zakres inwestycji będzie obejmował wykonanie niezbędnych prac remontowych oraz modernizacyjnych w tym: w zakresie remontu zadaszeń, wymiany obróbek blacharskich,  wykonania izolacji przeciwwilgociowej/odwodnieniowej, remont elementów zagospodarowania terenu opasek/chodników oraz  wykonanie niezbędnych prac remontowych wewnętrznych. Planowana inwestycja ma na celu poprawę kształcenia dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni placówek oświatowych przy zachowaniu dbałości o środowisko naturalne. Celem projektu jest poprawa stanu technicznego  i efektywności wykorzystania energii obiektów użyteczności publicznej.

Łączna wartość robót budowlanych wynosi: 2.964.229,30 zł
Kwota promesy udzielonej przez BGK wynosi: 1.960.000,00 zł
Wkład własny Gminy Pacanów wynosi: 1.004.229,30 zł

Wykonawca robót budowlanych:
Zakład Remontowo-Budowlany
Roman Olszowy
 ul. Szkolna 55,
36-147 Kosowy

Termin zakończenia prac budowlanych: 20 miesięcy od dnia podpisania umowy ( tj. 22.02.2025r.)

Gmina Pacanów w ramach uzyskanej promesy z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizuje inwestycję pn: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach gminy Pacanów leżących w zlewni oczyszczalni ścieków w m. Słupia.”

Zakres inwestycji obejmuje  budowę  sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w  miejscowościach w  gminy Pacanów położonych bezpośrednio w zlewni funkcjonującej  gminnej oczyszczalni ścieków w m. Słupia.  W ramach inwestycji przewiduję się budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach Słupia, Karsy Duże, Książnice.

Łączna wartość robót budowlanych wynosi:  10.120.071,00 zł
Kwota promesy udzielonej przez BGK wynosi: 6.175.000,00 zł
Wkład własny Gminy Pacanów wynosi: 3.945.071,00 zł

Wykonawca robót budowlanych:
Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Sp. z o.o., ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów  

Termin zakończenia prac budowlanych: 32 miesiące od dnia podpisania umowy ( tj. 22.05.2025r.)

Gmina Pacanów w ramach uzyskanej promesy z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizuje inwestycję pn: Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Pacanów.

W ramach inwestycji zostanie wykonana obudowa zniszczonych dróg przez nawalne deszcze w latach  2018-2020r tj. remont dróg gminnych nr 361101T, 361109T, 361007T,361015T, 361118T, 361114T, 361116T, 361080T, 361078T o łącznej długości ok. 7,4 km oraz przebudowę 7 sztuk przepustów w ciągach drogowych. Projekt zakłada również przebudowę drogi gminnej 361070T w centrum miejscowości Pacanów będącej drogą dojazdową do atrakcji turystycznej -Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie.

Łączna wartość robót modernizacyjnych wynosi :  5 093 578,71 Zł
Kwota promesy udzielonej przez BGK  wynosi : 4 838 899,77 zł
Wkład własny Gminy Pacanów wynosi : 254 678,94 zł

Wykonawcami robót budowlanych w ramach projektu są :
Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.  z o.o DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych STASZÓW Sp. z o.o.,
Zakład Remontowo-Budowlany DARBUD  Adam Darowski
Usługi Koparko-Ładowarką Transport Drogowy Marcin Piotrowski

Termin zakończenia prac został określony na 21.11.2022r. 

Lad1.jpg

 Powrót