Deklaracja dostępnościDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2024-02-28 09:59:40

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pacanów

Urząd Miasta i Gminy Pacanów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pacanów.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • W serwisie istnieją pliki przygotowane jako skany dokumentów papierowych bez funkcji przeszukiwania tekstu. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Takie pliki redaktorzy starają się ograniczyć do minimum i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Brak napisów dla materiałów video/multimedialnych, które były opublikowane przed wejściem ustawy, nowe materiały video publikowane są z napisami,

Wyłączenia

 • Na stronie znajdują się dokumenty opublikowane, które są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z innych źródeł.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariusz Ratusznik.
 • E-mail: admin@pacanow.pl
 • Telefon: 413765403

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów
 • Adres: Urząd Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
 • E-mail: ug@pacanow.pl
 • Telefon: 413765403

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
Do budynku prowadzi wejście od ul. Rynek. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku jest winda ułatwiająca poruszanie się pomiędzy piętrami dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. Powrót