Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach i wycinka drzew

Wersja do druku

Informacji udziela i sprawę załatwia:

Pracownik d.s. rolnictwa i ochrony środowiska

- I piętro, pokój nr 111,
- 41/ 376 54 03 wew. 18

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

USUWANIE drzew i krzewów

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r (Dz. U. z 2022 poz. 916ze zm)

zezwolenie na usuniecie drzew/krzewów

Zgłoszenie (druk) zamiaru usunięcia drzew/a składa osoba fizyczna, w przypadku gdy spełnione zostaną łącznie wszystkie 4 przesłanki tj:

a)      dot. wyłącznie drzew/a (zgłoszenie dotyczy wyłącznie drzew, w zgłoszeniu nie podajemy zamiaru usunięcia krzewów)

b)     drzewo/a rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych (warunek ten jest spełniony jeśli osoba składająca zgłoszenie jest osobą fizyczną – Rolnik jest osobą fizyczną)

c)      drzewa  są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (działalność rolnicza jest kwalifikowana jako działalność gospodarcza (odpowiada definicji działalności gospodarczej z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), konieczne jest dokonywanie indywidualnej oceny, czy drzewo/krzew są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (działalności rolniczej). Przykładowo, usuniecie drzewa/krzewu w celu budowy domu nie jest związane z prowadzeniem przez rolnika działalności gospodarczej (działalności rolniczej). Natomiast usunięcie drzewa/krzewu pod budowę stodoły, obory, kurnika albo budowę drogi dojazdowej do pola jest związane z prowadzeniem przez rolnika działalności gospodarczej (działalności rolniczej).

Jeżeli więc rolnik jest właścicielem nieruchomości i usuwa drzewo/krzew w celu budowy domu, korzysta z w/w zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia. Jeżeli natomiast rolnik jest właścicielem nieruchomości i usuwa drzewo/krzew w celu budowy stodoły, nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia”.

d)    obwody pni drzew przekraczają wymiary podane w art. 83f ust. 4 pkt 1,2,3 ww. ustawy :    

- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew (nie dot. drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni)

 

Do zgłoszenia należy załączyć wg potrzeb:

- oryginał lub uwierzytelnioną kopię pełnomocnictwa, jeżeli zgłaszający ustanowił pełnomocnika;

- dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo, gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty; opłata wynosi 17 zł

- w przypadku współwłasności pisemne zgody wszystkich współwłaścicieli działki na usunięcie drzewa.

 

UWAGA: Zgłoszenia może dokonać jedynie właściciel nieruchomości.


Zezwolenie na usuniecie drzew/krzewów z nieruchomości

Kto wydaje zezwolenie?

Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wydawane są przez (art. 83a i 90 ustawy o ochronie przyrody):

- wójta, burmistrza albo prezydenta miasta,

- wojewódzkiego konserwatora zabytków (w przypadku nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków),

- starostę (w przypadku nieruchomości będących własnością gminy - z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu),

- marszałka województwa (w przypadku nieruchomości będących własnością miasta na prawach powiatu - z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu).

Dodatkowo ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe drzew przydrożnych, zezwolenie na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym dróg publicznych, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, podlega uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

 

Zgodnie z art. 83ust 1 ww ustawy: usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:

1)     posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości

(Zgoda właściciela nie jest wymagana m. in. w sytuacji, kiedy wnioskodawca jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której rosną drzewa lub krzewy. Zgoda właściciel działki jest wymaga w sytuacji kiedy wniosek o usunięcie drzewa/krzewów składa np. dzierżawca, najemca)

2)      właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz.1509 i 2459), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym” – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

2. Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez: 1) spółdzielnię mieszkaniową; 2) wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048); 3) zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

 

Wniosek (druk)o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew składa:

- osoba fizyczna jeśli usunięcie drzew/a wynika z celu prowadzenia działalności gospodarczej np. usuwa drzewo pod budowę stodoły, obory, kurnika albo budowę drogi dojazdowej do pola – jest to związane z prowadzeniem przez rolnika działalności gospodarczej (działalności rolniczej – źródło https://www.gov.pl/web/gdos/czy-rolnictwo-jest-dzialalnoscia-gospodarcza-dotyczy-art-83f-ust-1-pkt-3a).

-osoba prawna, podmiot gospodarczy jeśli chce usunąć drzewo/a z terenu nieruchomości do nich należących np. spółdzielnia mieszkaniowa, użytkownik wieczysty nieruchomości, zarządca nieruchomości należącej do Skarbu Państwa.

DRUK wraz z wymaganymi załącznikami:

UWAGA: Drzewa i krzewy rosnące w pasach drogowych należą do zarządców tych dróg.

W sprawie ustalenia czy dane drzewo/a lub krzewy rosną w pasie drogowym należy się skontaktować odpowiednio z :

- dot. dróg gminnych – UMiG w Pacanowie ul. Rynek 15  - pracownik ds. dróg pok. 206 II piętro, tel: 41 376 54 03 wew. 15

- dot. dróg powiatowych  - z Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju z siedzibą w m. Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój tel. 41-370-16-46,47, Obwód Drogowy Stopnica Króla Kazimierza Wielkiego 25, 28-130 Stopnica tel. 41 377 90 66

- dot. dróg krajowych – z  GDDKiA Rejon Busko-Zdrój ul. Batalionów Chłopskich 5, 28-100 Busko-Zdrój, tel. +48 41 378 39 97, +48 41 378 24 48

 

Usuwanie złomów i wywrotów drzew

Złomy lub wywroty drzew z terenu nieruchomości można usunąć po wcześniejszym zgłoszeniu Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów oraz przeprowadzeniu oględzin przez pracownika UMiG Pacanów potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot. Z oględzin sporządzany jest protokół. W protokole podaje się w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza się dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

Definicje zgodne z ustawą o ochronie przyrody:

- wywrot – drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub katastrofy budowlanej;

- złom - drzewo, którego pień uległ złamaniu lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub katastrofy budowlanej.

 

 

 

Wszystkie sytuacje, w których nie jest wymagane zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów zawiera art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do:

1)     krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

„Przez skupisko należy rozumieć grupę roślin krzewiastych stykających się pędami. Obowiązku uzyskania zezwolenia nie stosuje się do krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25m2. Jeżeli więc krzew albo skupisko krzewów rosnące na nieruchomości  mają np. 3 m2, 10 m2 albo 23 m2, to do usunięcia ich w całości albo w części nie jest potrzebne zezwolenie. Dopiero przekroczenie przez krzew albo skupisko krzewów  (grupę krzewów stykających się pędami) na nieruchomości  w/w powierzchni 25 m2 wiąże się z koniecznością uzyskania zezwolenia na usunięcie ich w całości albo w części, o ile oczywiście działanie takie nie podpada pod inny wyjątek wynikający z przepisów ustawy (np. zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na usuwanie krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej)”.

2)     krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni; 

3)     drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a)     80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b)     65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c)     50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

3a)  drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

 „Zezwolenie na usuniecie drzewa i krzewu nie jest wymagane w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oba warunki (własność nieruchomości należąca do osoby fizycznej i określony cel usunięcia) należy spełnić łącznie.

Rolnicy są osobami fizycznymi, a zatem jeżeli są właścicielami działki, na której rośnie usuwane drzewo/krzew, to pierwszy warunek można uznać za spełniony.

Ponieważ działalność rolnicza jest kwalifikowana jako działalność gospodarcza (odpowiada definicji działalności gospodarczej z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), konieczne jest dokonywanie indywidualnej oceny, czy drzewo/krzew są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (działalności rolniczej). Przykładowo, usuniecie drzewa/krzewu w celu budowy domu nie jest związane z prowadzeniem przez rolnika działalności gospodarczej (działalności rolniczej). Natomiast usunięcie drzewa/krzewu pod budowę stodoły, obory, kurnika albo budowę drogi dojazdowej do pola jest związane z prowadzeniem przez rolnika działalności gospodarczej (działalności rolniczej).

Jeżeli więc rolnik jest właścicielem nieruchomości i usuwa drzewo/krzew w celu budowy domu, korzysta z w/w zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia. Jeżeli natomiast rolnik jest właścicielem nieruchomości i usuwa drzewo/krzew w celu budowy stodoły, nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia”.

 

W tym przypadku należy jednak dokonać ZGŁOSZENIA zamiaru wycięcia drzewa, gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:

- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

 

3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do    użytkowania rolniczego;

„Zezwolenie nie jest wymagane w przypadku drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Rolnik, bez względu na położenie nieruchomości, gatunek oraz wymiary drzew, może więc je usunąć z gruntu rolnego w celu wprowadzenia na ten grunt upraw rolnych”.

4)     drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z 28 września 1991 r. o lasach;

5)     drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

6)     drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

7)     drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

8)     drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

9)     drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;

12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;

13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

a)     jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

b)     inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

 

15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

 

 

 

 

KARY

Co podlega karze i w jakiej wysokości?

Karze podlega (art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody):

- usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia lub zgody posiadacza nieruchomości,-

- usunięcie drzew lub krzewów bez dokonania wymaganego zgłoszenia,

- usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu i bez zezwolenia,

- zniszczenie drzew.

Kara wynosi dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu (art. 89 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody).

Karze podlega także uszkodzenie drzewa poprzez usunięcie powyżej 30% całej korony w sposób niedozwolony. Ustalona jest ona w wysokości 0,6 opłaty za usunięcie drzewa (art. 88 ust. 1 i art. 89 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody).INNE

Problematykę drzew i krzewów rosnących przy granicy działki reguluje (art. 143-154) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny .

Poniżej przykładowe unormowania prawne.
Art. 144
Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.
Art. 148
Owoce opadłe z drzewa lub z krzewu na grunt sąsiedni stanowią jego pożytki. Przepisu tego nie stosuje się, gdy grunt sąsiedni jest przeznaczony na użytek publiczny.
Art. 149
Właściciel gruntu może wejść na grunt sąsiedni w celu usunięcia zwieszających się z jego drzew gałęzi lub owoców. Właściciel sąsiedniego gruntu może jednak żądać naprawienia wynikłej stąd szkody.
Art. 150
Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.

Ewentualne roszczenia w tym zakresie są rozstrzygane tylko w postępowaniach cywilnych przed sądem powszechnym.

 

 

Czy rolnik, na podstawie nowego pkt. 3b w art. 83f ust. 1 ustawy, może usuwać wszystkie drzewa i krzewy z nieruchomości rolnej?

ODPOWIEDŹ

(źródło: https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/srodowisko/751332,Wycinka-drzew-oraz-krzewow-w-pytaniach-i-odpowiedziach.html)

Nowy pkt 3b wskazuje, że zezwolenie nie jest wymagane w przypadku drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Rolnik, bez względu na położenie nieruchomości, gatunek oraz wymiary drzew, może więc je usunąć z gruntu rolnego w celu wprowadzenia na ten grunt upraw rolnych. Jeżeli jednak drzewo jest zadrzewieniem śródpolnym, przydrożnym albo nadwodnym znajdującym się w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu, w których obowiązuje zakaz usuwania takich zadrzewień, to nie może być usunięte. Brak możliwości usunięcia dotyczy również tej części drzew pokrywających całą działkę, które rosną bezpośrednio przy drodze lub wodzie (są zadrzewieniem przydrożnym lub nadwodnym).

 

Usunięcie drzew z gruntów rolnych (źródło: https://www.praworolne.info/przywrocenie-gruntu-porosnietego-drzewami-do-uzytkowania-rolniczego-460-material.html)

 

Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Jednak musi być to usunięcie z gruntów rolnych, a nie nieużytków rolnych. Nieużytki (N), są gruntami rolnymi, ale nie są użytkami rolnymi. Użytkami rolnymi są: grunty orne (R), sady (S), łąki trwałe (Ł), pastwiska trwałe (Ps), grunty rolne zabudowane (Br), grunty pod stawami (Wsr), grunty pod rowami (W) i grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr).

Wobec powyższego bez zezwolenia nie można wycinać drzew i krzewów rosnących na gruntach rolnych będących nieużytkami (N), a także drzew i krzewów rosnących na gruntach leśnych będących gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi (Lz).

W przypadku usunięcia drzewa w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego nie ma obowiązku uzyskiwania zezwolenia na usuniecie drzew, nie ma również obowiązku zgłaszania do organu zamiaru ich wycinki.

 

 

 

Co należy rozumieć przez skupisko krzewów, o którym mowa w nowym brzmieniu art. 83f ust. 1 pkt 1 ustawy?

ODPOWIEDŹ (źródło: https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/srodowisko/751332,Wycinka-drzew-oraz-krzewow-w-pytaniach-i-odpowiedziach.html)

Przez skupisko należy rozumieć grupę roślin krzewiastych stykających się pędami. Nowe brzmienie art. 83f ust. 1 pkt 1 ustawy, wskazujące, że obowiązku uzyskania zezwolenia nie stosuje się do krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25m2, oznacza że kontroli administracyjnej podlega usuwanie krzewów, które mają powierzchnię powyżej 25 m2. Jeżeli więc krzew albo skupisko krzewów rosnące na nieruchomości  mają np. 3 m2, 10 m2 albo 23 m2, to do usunięcia ich w całości albo w części nie jest potrzebne zezwolenie. Dopiero przekroczenie przez krzew albo skupisko krzewów  (grupę krzewów stykających się pędami) na nieruchomości  ww. powierzchni 25 m2 wiąże się z koniecznością uzyskania zezwolenia na usunięcie ich w całości albo w części, o ile oczywiście działanie takie nie podpada pod inny wyjątek wynikający z art. 83f ust. 1 (np. z pkt. 3a, który zwalnia z obowiązku uzyskania zezwolenia usuwanie krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej) albo  uchwały rady gminy, o której mowa w art. 83f ust. 1a (rada gminy może zwolnić z obowiązku uzyskiwania zezwolenia np. usuwanie krzewów określonych gatunków, krzewów o określonej powierzchni, krzewów rosnących na nieruchomościach o określonych cechach).

 

Czy można ogławiać drzewa?

ODPOWIEDŹ (źródło https://www.gov.pl/web/gdos/ochrona-zadrzewien)

Zgodnie z art. 87a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody nie można usunąć więcej gałęzi niż 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa. Koronę można jednak zmniejszyć w większym zakresie, jeśli cięcia mają na celu:

1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
2) utrzymywanie uformowanego kształtu w koronie drzewa, np. charakterystycznych wierzb głowiastych;
3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa, na podstawie odpowiedniej dokumentacji.

Przepis ten ma na celu ochronę drzew poprzez zachowanie ich korony niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania drzewa. W innym razie drzewa byłyby w znacznym stopniu osłabione, co mogłoby doprowadzić do ich obumarcia.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, stanowi uszkodzenie drzewa, a w wymiarze przekraczającym 50% uznawane jest za zniszczenie drzewa (art. 87a ust. 4 i 5 ustawy o ochronie przyrody).

W przypadku drzew rosnących na sąsiedniej nieruchomości, właściciel nieruchomości może obciąć gałęzie zwieszające się z sąsiedniego gruntu (przy zachowaniu ww. ograniczeń zawartych w ustawy o ochronie przyrody), jednakże powinien on uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia, zgodnie z art. 150 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Szczegółowe zapisy dotyczące usuwania drzew i krzewów są zawarte w  ustawie o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. (art.83 do art. 90).

 DRUKI FORMULARZY:

-drzewa  usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – składa wyłącznie osoba fizyczna (Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew).
-drzewa  usuwane na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – składa osoba fizyczna, osoba prawna, podmiot gospodarczy, osoba fizyczna posiadająca zgodę od osoby prawnej na usunięcie drzew z jego działki,
(Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów).

-Wniosek w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne


Załączone pliki
Zgloszenie_zamiaru_usuniecia_drzewa_osoby_fizyczn.docxZgloszenie_zamiaru_usuniecia_drzewa_osoby_fizyczne (Zgloszenie_zamiaru_usuniecia_drzewa_osoby_fizyczn.docx - 42.942 KB)
Data publikacji: 2023-10-12 09:01:02 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Zgloszenie_zamiaru_usuniecia_drzewa_osoby_fizyczne
Wniosek_o_wycinke_drzew_dla_osob_prawnych.docWniosek_o_wycinke_drzew_dla_osob_prawnych (Wniosek_o_wycinke_drzew_dla_osob_prawnych.doc - 85.504 KB)
Data publikacji: 2023-10-12 09:01:16 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Wniosek_o_wycinke_drzew_dla_osob_prawnych

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 6289

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Wojtyś, data: 2011-01-11 13:21:26
Opublikował(a): Katarzyna Wojtyś, data publikacji: 2011-01-11 13:21:43
Ostatnia zmiana: Mariusz Ratusznik, data: 2023-10-12 09:02:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony