Informacja dla osób niesłyszących

Osoby niesłyszące - przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Pacanów - mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza przed planowaną wizytą w Urzędzie.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U Nr 209, poz. 1243) usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016 z póŸn. zm.).

Jak korzystać z pomocy tłumacza języka migowego w Urzędzie Gminy w Pacanowie?
Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wcześniej zgłosić do Sekretariatu Urzędu Gminy Pacanów zamiar skorzystania z tłumacza. Należy wskazać metodę komunikowania się.

Jak dokonać zgłoszenia?
Przesłać INFORMACJĘ WRAZ Z KONTAKTEM ZWROTNYM DO ZGŁASZAJĄCEGO wysyłając wiadomość e-mail na adres ug@pacanow.pl , faksem na nr: 41 3765980 lub telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 41 3765403 wewnętrzny nr 10 (numer Sekretariatu).